Vedtekter for Stiftelsen Blåbærskogen Barnehage

1. Stiftelsen Blåbærskogen Barnehage
Stiftelsen Blåbærskogen Barnehage eier og driver en privat barnehage ved Midtstuen stasjon i Oslo. Stiftelsen eier bygningen, men fester tomten av Oslo Kommune.
Blåbærskogen Barnehage har et uteareal på 1165 m². Leke- og oppholdsarealet inne er 99 m². Barnehagen kan ha inntil 23 barn, og innearealet skal være minst 3,7 m² pr. barn.


2. Formål
Stiftelsen Blåbærskogen Barnehage er en ikke næringsdrivende stiftelse som eies av samtlige foreldre med akseptert plass i barnehagen. Stiftelsens formål er å drive Blåbærskogen Barnehage i samsvar med rammeplan og Lov om barnehager med forskrifter: ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.” Blåbærskogen Barnehage har valgt å ha ulike satsningsområder som er med og legger føringer for aktivitetene rundt barna. Satsningsområdene kan for eksempel være natur og friluftsliv, og kunst og kreativitet.


3. Styringsform

3.1 Stiftelsen Blåbærskogen Barnehage skal ha et foreldreråd bestående av foreldre til samtlige med akseptert plass i barnehagen. Hvert barn har en stemme i foreldrerådet. Foreldrerådet fremmer fellesinteressene til foreldrene og bidrar til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Se lov om barnehager kapittel 2 § 4 (forskrift om barnehagens foreldreråd).

3.2 Stiftelsen Blåbærskogen Barnehage skal ha et eierstyre som består av 4-5 medlemmer som velges blant foreldrene. Eierstyret er stiftelsens høyeste myndighet og har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av barnehagen. Eierstyret skal velges av foreldrerådet før 30. november hvert år, og blir valgt for ett år ad gangen med opsjon på gjenvalg. Ansvaret til eierstyret strekker seg fra 1. januar til 31. desember påfølgende år.

3.3 Styrer i barnehagen leder barnehagens daglige drift. Eierstyret er styrerens nærmeste overordnede. Styrer ansettes av eierstyret. Styrer har møteplikt samt tale- og forslagsrett i eierstyret.

3.4 Stiftelsens eierstyre skal føre kontroll med barnehagens økonomi, og påse at årsregnskap og budsjett legges frem for og godkjennes av foreldrerådet. Eierstyret treffer sine beslutninger ved vanlig flertallsvedtak, dog kan bindende vedtak bare fattes med tilslutning fra minst tre av styrets medlemmer.

3.5 Foreldrerådet og de ansatte velger representanter til Samarbeidsutvalget (SU). SU skal bestå av en representant fra de ansatte, en fra eierstyret og en fra foreldrerådet. SU velges for et år ad gangen før 30. november hvert år. Dersom valget ikke har funnet sted og er meldt eierstyret innen tidsfrist, skal eierstyret utpeke disse medlemmene.
Ansvaret til SU strekker seg fra 1. januar til 31. desember påfølgende år. SU velger selv sin leder, og har de oppgaver som følger av Lov om barnehager kapittel 2 § 4 (forskift om barnehagens samarbeidsutvalg), herunder drøftelse av saker meldt inn fra
foreldre, personal og eierstyre, drøftelse av barnehagens mål og planarbeid, og fastsettelse av årsplan. Fratrer et medlem av SU midt i en periode, velger foreldrerådet ett nytt medlem snarest mulig.

3.6 Barnehagen skal ha slik bemanning som er bestemt av barnehageloven med forskrifter og retningslinjer fra kommunen. Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.


4. Opptak

4.1 Barnehagen kan normalt ha inntil 23 barn. Barna skal være eller bli minimum 3 år den høsten de begynner i barnehagen.

4.2 Barnas foreldre skal ved tilbud om plass gjøres kjent med de foreldreplikter som gjelder ved akseptert plass i barnehagen.

4.3 Opptak av barn tilpasses de til en hver tid gjeldende normer for arealutnyttelse i barnehagen. Hovedopptaket skjer samordnet med kommunens opptak.

4.4 Prioritet ved opptak i barnehagen:
1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Barnehagelovens § 13). Krav til dokumentasjon: skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner.
2. Barn som er omfattet av §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd i Lov om barnevernstjenester. Krav til dokumentasjon: vedtak fra barnevernstjenesten.
3. Søsken av barn som går eller har gått i barnehagen.
4. Barn tilhørende skolekretsene Svendstuen, Slemdal og Grindbakken gis prioritet foran resten av bydel Vestre Aker.
4.5 Barnehagen forbeholder seg retten til å sørge for jevn fordeling av barnas alder og kjønn ved opptak.
4.6 Skulle det fortsatt være søkere med ellers like vilkår, vil det bli foretatt loddtrekning av eierstyret.
4.7 Innstillingsliste for opptak av barn i barnehagen godkjennes av eierstyret etter innstilling fra styrer.


5. Åpningstid

5.1 Barnehagens åpningstid er fra kl.07.45 til kl. 16.45. Barnehagen har stengt hverdagene i romjulen og hverdagene i påskeuken, samt 4 uker i juli.

5.2 Dersom barnehagens åpningstid ikke blir respektert ved at barnet ved gjentatte ganger blir hentet etter åpningstidens slutt, kan det føre til tap av barnehageplass. Ved tre gangers for sen henting gis advarsel og etter ytterligere tre ganger kan eierstyret vurdere å si opp barnehageplassen.

5.3 Barnehagen har tre planleggingsdager i året, hvor de ansatte er på jobb men ikke tar imot barn. Tidspunktet for planleggingsdagene legges fortrinnsvis til første dag etter nyttår og de to første dagene etter sommerferien, men kan vurderes ut fra hva som er mest hensiktsmessig av styrer sammen med eierstyret.


6. Innskudd

6.1 Stiftelsens kapital utgjøres av et eierinnskudd per barn. Innskuddet fastsettes av eierstyret og er inntil videre på kr. 5.000,- per barn. For nye barn innbetales fastsatt beløp når plassen i barnehagen tildeles. Når barn fratrer sin plass refunderes innbetalt
kapital, under forutsetning av at den samlede stiftelseskapital er intakt og/eller eierstyret finner det forsvarlig.

6.2 Der det foreligger ubetalte regninger for oppholdsavgift eller dugnad vil dette trekkes fra summen når innskudd skal tilbakebetales.

6.3 Innskudd tilbakebetales senest tre måneder etter at barnet fratrer sin plass.


7. Oppholdsavgift

7.1 Oppholdsavgiften (makstakst) fastsettes av Stortinget. Eventuelle tillegg utover makstakst (utenom matpenger) fastsettes av foreldrerådet.

7.2 Ved godkjennelse av barnehageplass betales en måneds oppholdsavgift sammen med
eierinnskudd. Denne vil være grunnlag for første måneds oppholdsbetaling.

7.3 Månedsbetalingen skal skje forskuddsvis senest den første i hver måned.

7.4 Purregebyr for uteblitt eller for sen innbetalt oppholdsavgift fastsettes av eierstyret.

7.5 Manglende innbetaling etter purring, dvs. to måneders utelatt foreldrebetaling, kan føre til tap av barnehageplass etter vedtak i eierstyret.


8. Oppsigelse av plass

8.1 Oppsigelsestiden er to måneder gjeldende fra den første i påfølgende måned. Oppsigelse av plass som trer i kraft 1. mai eller senere før sommeroppholdet kan kun skje hvis det er et annet barn som vil benytte den ledige plassen.

8.2 Oppsigelse av barnehageplassen må fremsettes skriftlig.


9. Dugnad

9.1 Barnehagens drift er basert på dugnadsinnsats fra foreldrene. For å holde driften til barnehagen så forsvarlig som mulig må alle foreldre stille til dugnad 2 ganger per år, i tillegg til å bidra med utevaktsordning, vask av tøy og liknende.

9.2 Eierstyret i barnehagen kan fastsette en større dugnadsplikt dersom det er behov for dette.

9.3 Eierstyrets medlemmer er fritatt utevaktsordningen og vask av tøy.


10. Foreldrekontrakt

10.1 Alle foreldre som aksepterer plass i barnehagen må skrive under en erklæring som viser at de er innforstått med rettigheter og plikter forbundet med tildeling av plass.

10.2 Brudd på foreldrekontrakten kan medføre oppsigelse av barnehageplass etter vedtak i eierstyret.


11. Taushetsplikt

11.1 Eierstyret og SU har taushetsplikt i henhold til § 13 og 13 a-f i Forvaltningsloven. Jamfør Barnehageloven § 16.

11.2 Taushetsplikten gjelder også for foreldre i forbindelse med utevaktsordning i barnehagen.


12. Vedtekter

12.1 Enhver endring av vedtekter skal godkjennes av foreldrerådet i Stiftelsen Blåbærskogen Barnehage.

12.2 Endringer av vedtekter kan bare skje på fellesmøte med 2/3 flertall, og vedtektsendringen må foreligge i innkallingen senest 14 dager i forveien.


13. Internkontroll

13.1 Barnehagens helse-, miljø- og sikkerhetsregler (HMS) og internkontroll er tilgjengelige på forespørsel. Styrer er kontaktperson og hovedansvarlig for arbeidet med HMS og internkontroll i Blåbærskogen Barnehage.


14. Nedleggelse av barnehagen

14.1 Nedleggelse av driften kan kun skje etter vedtak på to påfølgende fellesmøter med stiftelsens eierstyre og foreldrerådet, med minst 14 dagers mellomrom.

14.2 For at vedtak om nedleggelse av driften skal kunne fattes, må det første av de her nevnte fellesmøter være innkalt med tre ukers skriftlig varsel og forslag til vedtak må gå tydelig frem av innkalling. Hvert barn gir en stemme i foreldrerådet.

14.3 Dersom barnehagen skal nedlegges skal dette skje med minimum 3 måneders varsel etter at endelig vedtak om nedleggelse er fattet.


15. Vedtektsvedtak

Vedtekter først vedtatt, Oslo 19. august 1986
Endret i stiftelsesmøte 27. januar 1993
Endret i stiftelsesmøte 17. mars 1997
Endret i stiftelsesmøte 27. november 1997
Endret i Foreldrerådsmøte 28. mars 2001
Endret i Foreldrerådsmøte 25. november 2002
Endret i Foreldrerådsmøte 7. mai 2003
Endret i Foreldrerådsmøte 16. mars 2006
Endret i Foreldrerådsmøte 15. oktober 2007
Endret i Foreldrerådsmøte 13. april 2011