Førskolepan 2015-2016

Førskolen har fokus på fokus som overordnet fokus i førskolen. Førskoleplan for Blåbærskogen 2015/2016:


Noe av det vanskeligste for førskolebarna er som regel å kun fokusere på den aktiviteten som skal gjøres. Å kunne ta imot en beskjed og å gjøre det de blir bedt om. Det å la være og fokusere på hvordan nabomannen utfører oppgaven kan være veldig vanskelig, å sitte stille og vente på tur mens man hører på hva de andre barna har å fortelle kan teste tålmodigheten. Vi ønsker ikke å lage helt «skoleklare» barnehagebarn, men å gi barna en liten smakebit på utfordringen i å beholde fokus på fokus. For at dette skal bli en realistisk og gøy oppgave uten alt for mye stillesitting bruker vi mye kroppen, eksperimenter, leker, sanger, og ulike konkreter .

Onsdag, som er vår «offisielle» førskoledag, er formiddagen satt av. Vi samles halv ti og holder på helt til vi skal spise klokken elleve. Men for å simulere en «ordentlig» skoledag har barna først en god halvtime førskole, så omkring et kvarter friminutt, og til slutt omkring en halvtime førskole. Tidene vil selvfølgelig variere ut ifra hvilke aktiviteter vi har.

Noen ganger vil «friminuttene» bli erstattet med selvstendighets oppgaver. Dette vil være mest relevant om vinteren da det tar minst 20 minutter bare å ta alt vintertøyet av og på.

Utenom disse faste førskole-onsdagene er det mange ulike aktiviteter gjennom året som er kun for førskolen. Noen er planlagte mens noen er spontane.

Hele førskoleopplegget blir avsluttet som hør og bør med den sagnomsuste overnattingen i barnehagen. Og helt til slutt med en ærbødig rose og diplomoverrekkelse på sommerfesten.


Førskolen utifra Rammeplanens 7-fagområder 2015-16:


3.1 Kommunikasjon, språk og tekst

Barnehagen skal bidra til at barna:

lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne.

videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd.

bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape ro.

får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler.

lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolige med symboler som tall, siffer, og bokstaver.

blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.


Målet er ikke å lære å lese/skrive, men skape interesse for språk. Smake på lyder og studere former som et forstadie for å lære å skrive. Her leker vi bl.a. med ord og lyder når vi bl.a. har «mitt skip er lastet med» og prøver å finne på rim og ord som begynner med en bestemt bokstav.

Dialogisk høytlesing er en viktig aktivitet her i forbindelse med utvikling av ordforråd og begrepsforståelse.

Vi leser også historier uten bilder. Dette for å trene opp det auditive og pirre fantasien.

Det er pedagogene i barnehagen som er ansvarlige for førskolen.

Blåbærskogen har forsøkt flere aktivitetsbøker tilpasset førskolebarn. Vi finner at det er mye bra, men ikke helt optimalt. Vi vil derfor ikke bruke en slik bok slavisk i år, men hente inspirasjon fra forskjellige.


3.2 Kropp, bevegelse og helse

Barnehagen skal bidra til at barna:

får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring.

skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og

utfordringer.

videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet.

får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.

utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer.

utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige.

får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold.


Alle Blåbærskogens barn er i Heminghallen med instruktør en gang pr uke i hele oktober og november. De to eldste årskullene deltar på langrennskurs på Tryvann i januar og februar og alpinkurs i mars og april. Førskolebarna deltar på svømmekurs på våren. Det vil også bli avholdt en fotball cup for barnehager på våren 2016 som vi vil bruke våren til å trene oss opp til.

Foruten disse faste oppleggene benytter Blåbærskogen seg av sin unike beliggenhet til å være ute i naturen i lek og på turer hele året i all slags vær.

Vi øver på praktisk selvstendighet dvs. å bli selvhjulpne i forhold til klær, sekker, matbokser og drikkeflasker. At store hjelper små er en selvfølgelighet i Blåbærskogen. Nicolay (assistent, fotballspiller på høyt nivå inspirerer både i sport og til selvhjulpenhet)


3.3 Kunst, kultur og kreativitet

Barnehagen skal bidra til at barna:

utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon omkring forskjellige kunstuttrykk.

styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk.

tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede.

utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom å skape.

utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk.

opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse.


Kultur formidles gjennom sanger, bøker, leker og formidling av tradisjoner. Kreativitet er en naturlig del av Blåbærskogens hverdag. Kunstneriske prosjekter spinner ofte ut fra barnas spontanitet og interesse. Vi «tar litt av» og går i dybden på forskjellige temaer. Eks fra tema viking hadde vi en vikinglandsby inne, og gikk berserkegang til nabobarnehagen i fullt vikingkostyme. Vi besøker musèer og lar oss inspirere til Kunstprosjekt med venissage som høydepunkt. November måned er kunstmåned i Blåbærskogen. Landart (bruk av «uterommet» )er en kunstform som passer Blåbærskogen godt.


3.4 Natur, miljø og teknikk

Barnehagen skal bidra til at barna:

opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet.

opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet.

får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for bærekraftig utvikling.

lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske tilværelsen.

erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet.


Grunnet vår beliggenhet, er dette vårt satningsområde nr 1. Uteplassen vår ligger innenfor markagrensen og vi har egen port rett ut i skogen. Vi bringer også naturen inn og studerer den i mikroskop. Førskolen har sitt eget naturfagsprosjekt i år. Lavvoen vår i skogen er basen. Martine (ped.leder og erfaren speiderleder) og Calle (assistent, særs dedikert og god formidler) har ansvaret for dette opplegget.

I januar har vi temaet verdensrommet hvor førskolebarna har et eget tilpasset opplegg.

Vi besøker Teknisk museum minst en gang i året. Her får barna leke seg med mange interessante og utfordrende vitenskapelige apparater.

Blåbærskogen er ivrige deltagere på Barnehage-Rusken prosjektet til Oslo kommune hver vår. Vi rydder hele nabolaget og sleper søppelet tilbake til bhg hvor det kildesorteres i stor stil. Barna i Blåbærskogen ble i 2014 intervjuet om miljøvern og engasjement av Rusken. Intervjuet kan leses på Ruskens hjemmeside. I den anledning ble førskolen invitert til Rusken-dagen i 2015.


3.5 Etikk, religion og filosofi

Barnehagen skal bidra til at barna:

erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning.

tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier.

utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandre uansett kulturell bakgrunn.

får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen.

får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner.

får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn.


Det som vi anser som viktigst her er sosial kompetanse. Det skal gjennomsyre alt vårt arbeid, og være basis gjennom hele barnehageåret. Vi starter ny barnegruppe på høsten med å fokusere på vennskap. Alle skal ha en venn. Vi har en internasjonal uke og avslutter med å markerer FN-dagen i slutten av oktober. Vi fortsetter gjennom juleforberedelsene med å fokusere på gleden ved å gi. Penger fra kunstutstilling går til veldedig formål og barna samler leker og klær til trengende.

Vi samler barn i mindre grupper og filosoferer over aktuelle hendelser på ettermiddagen. Det kan være konflikter vi voksne har observert eller grepet inn i. Målet er å få de til å tenke selv, bidra til problemløsning på saker som ligner veldig, men ikke er helt identisk med eget problem, for så å finne likheter.

Religion kommer naturlig inn i forbindelse med høytidene, spesielt jul og påske. Vi forteller om den kristne feiringen, men vi predikerer ikke. Vi har ingen muslimer, hinduer eller buddhister i Blåbærskogen per dags dato. Likevel er det naturlig å nevne mangfoldet.


3.6 Nærmiljø og samfunn

Barnehagen skal bidra til at barna:

utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet.

erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap.

blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet.

opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter.

blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn.

utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett.


I Blåbærskogen går vi masse turer i nærmiljøet, men også med t-banen til mer urbane strøk. På den måten er vi utrolig heldige at vi ligger kloss inntil fantastiske turområder og 500 meter fra T-banestasjonen.

Førskolen fordyper seg i nærmiljø og trafikk på våren når vi forbereder dem på skoleveien. Dette gjør vi ved å snakke om å øve på trafikkregler og trafikkskilt, og ved at vi går alle barnas kommende skolevei.


3.7 Antall, rom og form

Barnehagen skal bidra til at barna:

opplever glede over å utforske og å leke med tall og former.

tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper.

erfarer, utforsker og leker med form og mønster.

erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.

erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering.


Dette er barnehage-matte. Lek med mengder, former og størrelser. Vi teller og veier, sorterer og finner like store, like tunge mm. Det handler i stor grad om å utvikle evne til;

- å se strukturer og sammenhenger.

- logisk resonnement

- evne til problemløsing,

 

Matematikk fins i det meste, det er en naturlig del av livet vårt og handler om mye mer enn tall og tegn/symboler.

Vår oppgave er derfor å legge tilrette slik at barnet møter matematikk gjennom å gjøre aktiviteter, og opplever matematikk i en rekke forskjellige sammenhenger.

 

 
Publisert/ published: 20-10-2015